sprite
Huis van het Kind - Zemst

Wij gaan scheiden

Bij 2 op de 3 scheidingen zijn kinderen betrokken. Als ouders scheiden moeten er veel afspraken gemaakt worden, onder andere over de verblijfsregeling van de kinderen en het onderhoudsgeld.

Onderhoudsgeld – u moet betalen: hulp voor mensen met een laag inkomen

Als je onderhoudsgeld moet betalen, ben je verplicht om dit te doen. Je ex-partner kan anders een advocaat inschakelen of aankloppen bij de Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO). Deze dienst zal dan een deel van de alimentatie betalen aan je ex-partner. Zij zullen dit geld terug vorderen bij jou. Indien je DAVO niet kan terug betalen, kan je vragen om een betalingsregeling. Dit moet wel schriftelijk gebeuren. DAVO mag geen geld bij jou komen invorderen als je inkomen lager of gelijk is aan het leefloon of als je leefloon krijgt. Meer informatie rond DAVO, kan je op hun website vinden.

Onderhoudsgeld kan worden aangepast door wijziging van omstandigheden buiten de wil van de partijen waardoor hun toestand of die van hun kinderen ingrijpend wijzigen (bv. Minder inkomen). Samen met je ex-partner kan je een overeenkomst tekenen om de alimentatie te wijzigen. Indien er geen overeenkomst bereikt kan worden, kan je naar een bemiddelaar gaan of naar de rechtbank. Onderhoudsgeld kan soms ook aangepast worden als de kinderen scharnierleeftijden bereiken (vb.: 6, 12 en 18 jaar).
Bij de juriste van het OCMW, kan je gratis terecht voor een eerste juridisch advies. De juriste mag zelf niet pleiten. Maak vooraf een afspraak voor een gesprek. Meer informatie op de website van het OCMW.
Meer informatie over alimentatie kan je vinden op één van de volgende websites:

Onderhoudsgeld - u moet ontvangen: DAVO

DAVO is de Dienst voor alimentatievorderingen dat hulp biedt bij de uitvoering van gerechtelijke beslissingen (invorderen van onderhoudsgeld) en armoedebestrijding (betalen van voorschotten op onderhoudsgeld). DAVO fungeert als neutrale speler tussen de onderhoudsgerechtigde en de onderhoudsplichtige om zo spanningen tussen beide partijen te verminderen. Ze hebben toegang tot allerlei informatie over het vermogen van de onderhoudsplichtige. DAVO kan voorschotten op het onderhoudsgeld voor de kinderen betalen. Ze kunnen ook de administratieve en juridische formaliteiten op zich nemen in een procedure van collectieve schuldenregeling van de onderhoudsplichtige.
Voor meer informatie klik hier.
Je kan ook beroep doen op een advocaat om via de rechtbank de betaling van het onderhoudsgeld te bekomen.

Bij de juriste van het OCMW, kan je gratis terecht voor een eerste juridisch advies. De juriste mag zelf niet pleiten. Maak vooraf een afspraak voor een gesprek. Meer informatie op de website van het OCMW.
Meer informatie over alimentatie kan je vinden op één van de volgende websites:

Co-ouderschap

Als ouders scheiden, moeten er beslissingen genomen worden rond de kinderen.

Gezagsco-ouderschap wil zeggen dat jullie allebei het ouderlijke gezag blijven uitoefenen over beslissingen betreffende gezondheid, opleiding, opvoeding, ontspanning, ... Het heeft dus niets te maken met waar je kind verblijft. Ook bij een regeling waar het kind één weekend om de 14 dagen bij één van de ouders verblijft, kunnen we spreken over co-ouderschap als beide ouders het ouderlijk gezag blijven uitoefenen. Het ouderlijk gezag blijft bij beide ouders, ongeacht de verblijfsregeling, tenzij de rechter het anders beslist. Ouders kunnen ook zelf beslissen om het ouderlijk gezag bij één ouder te leggen. Dit moet dan ook wel bekrachtigd worden door de rechter of door een notaris.

Als de kinderen afwisselend bij elke ouder verblijven, is het belangrijk dat er goede afspraken en een duidelijke verblijfsregeling gemaakt wordt. Wanneer de kinderen evenveel bij beide ouders verblijven, kan men spreken over verblijfsco-ouderschap.

Als de ouders niet overéén komen over wie het wettelijk gezag krijgt over de kinderen, kan de rechter de beslissing nemen. De rechter kan in uitzonderlijke gevallen het wettelijk gezag ook maar aan één van beide ouders toekennen. Indien je niet tot een akkoord kan komen, is het een optie om de hulp van een bemiddelaar in te schakelen.

Meer informatie over co-ouderschap:

Notaris.be, scheidingsconsulent, scheidingsschool

Een notaris kent het familierecht en bemiddelt onpartijdig tussen partners. De notaris maakt een akte waarbij alle afspraken op papier gezet worden, deze kan dan nadien bekrachtigd worden bij de rechtbank. Meer info vind je hier.

Als je gaat scheiden, kan je beroep doen op een scheidingsconsulent. Door beroep te doen op een scheidingsconsulent en/of -bemiddelaar kan je misschien een vechtscheiding vermijden. Je kan bij een scheidingconsulent terecht als je in onderlinge toestemming gaat scheiden en begeleiding, informatie en advies wenst. Een scheidingsconsulent begeleid je door het scheidingstraject, bemiddelt om conflicten te voorkomen of op te lossen en informeert je over juridische, notariële, fiscale en andere praktische zaken.

De scheidingsschool wil gezinnen helpen om door de scheiding te geraken. Ze hebben speciale aandacht voor kinderen, de grootouders en mogelijk andere betrokkenen. Meer informatie kan je vinden op de website van de scheidingsschool:

De wet kent twee vormen van echtscheiding, EOT en EOO:
EOT (Echtscheiding Onderlinge Toestemming): de partners hebben onderlinge afspraken over familiale en materiële zaken vastgelegd in een overeenkomst. Deze overeenkomst dient voorgelegd te worden aan de Familierechtbank die de echtscheiding uitspreekt.
EOO (echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting): het verdere samenleven is onmogelijk door bedrog, geweld, mishandeling, ...
Voor nog meer informatie over wat er allemaal bij scheiden komt kijken, ga naar één van de volgende websites: