Financieel: gezinsuitkeringen 2

Kraamgeld:

Kraamgeld of geboortepremie kan je éénmalig aanvragen per kind. Het bedrag is hetzelfde voor werknemers en voor zelfstandigen. Je kan de premie aanvragen vanaf week 24 in de zwangerschap en tot 5 jaar na de geboorte van je kind. De vader van het kind kan de premie aanvragen via het kinderbijslagfonds van zijn werkgever. Is de vader geen werknemer of is de vader niet gekend, dan kan de moeder zelf de geboortepremie aanvragen. De aanvraag kan gebeuren door volgende personen en in de juiste volgorde:

 • De vader
 • De meemoeder, als deze ouder is dan de moeder
 • De moeder

De premie wordt, net zoals de kinderbijslag, uitbetaald aan de moeder.

Meer informatie:

Via de dienst Burgerlijke stand van je gemeente, kan je informeren of zij ook een geboortepremie geven. Informeer je ook bij je ziekenfonds over een mogelijke geboortepremie en geboortegeschenken.

Adoptiepremie:

Bij een adoptie kan je een adoptiepremie aanvragen. Je hebt recht op deze premie als het adoptiekind deel uitmaakt van je gezin en je nog geen geboortepremie voor het kind ontvangen hebt. In eerste instantie aan te vragen door de adoptievader als deze voldoet aan de voorwaarden; werknemer, werkloos, ziek of gepensioneerd zijn. Voldoet de adoptievader niet aan de voorwaarden, dan kan de adoptiemoeder de premie aanvragen.
Als beide partners hetzelfde geslacht hebben, wordt de aanvraag door de oudste partner gedaan.

Meer informatie:

Gewaarborgd kraamgeld:

Kunt u voor de kinderen in uw gezin in geen enkele Belgische, buitenlandse of internationale regeling kinderbijslag krijgen, dan kan u onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op het gewaarborgd kraamgeld. U kan het gewaarborgd kraamgeld aanvragen tot een jaar na de geboorte van uw kind. Het gewaarborgd kraamgeld wordt steeds uitbetaald aan de moeder.

Voorwaarden:

 • U ontvangt een leefloon of een inkomenspremie voor ouderen of beschikt over een beperkt inkomen.
 • Uw inkomsten zijn niet hoger dan de vastgelegde grensbedragen. Dit bedrag wordt vermeerderd met 20% per kind vanaf het 2e kind.
 • Voor uw kind gelden dezelfde voorwaarden als voor u.

Procedure:

 • Is het kind nog niet geboren:
  Enkel de moeder kan het gewaarborgd kraamgeld aanvragen. Dit is pas mogelijk vanaf de 6de maand van de zwangerschap. De aanvraag dient te gebeuren met het formulier ‘Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld-C5701’. U kan het kraamgeld ontvangen vanaf de 8ste maand van de zwangerschap. Indien u het bedrag wenst te ontvangen via uw bankrekeningnummer, dan dient u het formulier ‘Wijze van betalen van uw kinderbijslag (W) in te vullen. Anders ontvangt u het kraamgeld per circulaire cheque.
 • Is het kind al geboren:
  Indien u het kind in uw gezin heeft, kan u dit samen met de kinderbijslag aanvragen met behulp van het formulier ‘Aanvraag om gewaarborgde gezinsbijslag-C5702. Krijgt u bijstand van het OCMW, vergeet dan niet de laatste pagina door hen te laten invullen.

Bezorg na de geboorte van uw kind aan de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor werknemers het ‘Geboortebewijs om het kraamgeld te bekomen krachtens de wetgevingen inzake gezinsbijslag’. Dit is een van de attesten die het gemeentebestuur afgeeft bij de aangifte van de geboorte van uw kind. Als het kind doodgeboren is, stuur dan ook dit attest met de vermelding 'levenloos vertoond kind' op. Ook dan is er recht op kraamgeld.

Basiskinderbijslag

De basiskinderbijslag is de bijslag die je krijgt per kind tot de leeftijd van 18 jaar (uitgezonderd voor de kinderen die een verhoogde kinderbijslag voor wezen ontvangen). Het bedrag stijgt tot het derde kind. Vanaf het vierde kind, krijg je hetzelfde bedrag als voor het derde kind.
Normaal gezien wordt de basiskinderbijslag maandelijks uitbetaald aan de moeder.
Tenzij de moeder haar kind niet zelf opvoedt. In deze situatie krijgt de persoon die haar vervangt de kinderbijslag (en ook de maandelijkse en jaarlijkse leeftijdstoeslagen).
Als het kind in een instelling verblijft, gaat 2/3 van de kinderbijslag naar de instelling en 1/3 naar de moeder of de persoon die het kind opvoedde voor de plaatsing in de instelling.
Als de moeder illegaal in het land verblijft (en dus geen bankrekening kan openen of circulaire cheques innen) kan de kinderbijslag aan de vader betaald worden.
Onder bepaalde voorwaarden kan het kind zelf zijn basiskinderbijslag krijgen:

 • het kind is gehuwd;
 • het kind is zelf bijslagtrekkende voor één of meer van zijn kinderen;
 • het kind is ontvoogd;
 • het kind heeft de leeftijd van 16 jaar bereikt en woont niet meer bij de moeder of de persoon die instaat voor de opvoeding.

http://vlaanderen.famifed.be/nl/gezinnen/kinderbijslagen-en-toeslagen/basiskinderbijslag
http://vlaanderen.famifed.be/nl/gezinnen/werksituatie/geen-inkomen

Verhoogde kinderbijslag voor wezen

De verhoogde kinderbijslag voor wezen vervangt de gewone kinderbijslag als één of beide ouders overlijden. Dit bedrag kan eventueel nog aangevuld worden met een leeftijdstoeslag.
http://vlaanderen.famifed.be/nl/node/210

Verlengde kinderbijslag

Er zijn verschillende situaties waar de kinderbijslag verlengt kan worden.
Als je kind tussen de 18 en 25 jaar is en beperkt werkt, onderwijs of een opleiding volgt, dan heb je recht op een verlengde kinderbijslag. Een inschrijvingsbewijs van de opleiding is wel vereist.
Verlengde kinderbijslag kan ook als je kind een handicap heeft en jonger is dan 21 jaar. De handicap moet wel erkend zijn door de artsen van de FOD Sociale zekerheid. Nog een voorwaarde is dat iemand in het gezin ziek, werkloos, werknemer, zelfstandige, ambtenaar of gepensioneerd is.
Let op: er is een uitzondering voor jongeren met een handicap die voor 1 juli 1987 de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben. Als deze persoon op dat moment kinderbijslag kreeg en helemaal geen beroep kan uitvoeren of 66% ongeschikt is en werkt in een beschutte werkplaats of een uitkering ontvangt ingevolge werk in een beschutte werkplaats, dan blijft deze persoon recht hebben op kinderbijslag.

Gewaarborgde kinderbijslag

Deze bijslag kan enkel uitbetaald worden door FAMIFED en is er enkel voor de minst bedeelde gezinnen. Er zijn strikte voorwaarden en je mag geen recht hebben op een andere gezinsbijslag. Er moeten één of meerdere kinderen financieel ten laste zijn.
http://www.kruispuntmi.be/thema/sociaal-medisch/ziekteverzekering-werkloosheid-gezinsbijslag/gezinsbijslag/gewaarborgde-gezinsbijslag

Toeslagen

Schoolpremie

Een schoolpremie is een premie dat éénmaal voor het begin van het nieuwe schooljaar wordt uitbetaald om gezinnen te steunen bij de start van het nieuwe schooljaar.
Deze premie verschilt naargelang de leeftijd van het kind.
http://vlaanderen.famifed.be/nl/gezinnen/kinderbijslagen-en-toeslagen/jaarlijkse-bijslag-schoolpremie

Toeslag éénoudergezin

Als je alleen woont met één of meerdere kinderen, heb je recht op een bijkomende toeslag voor éénoudergezinnen. Je hebt hier enkel recht op als je inkomsten lager liggen dan 2 338,47 euro bruto per maand.
Deze toeslag wordt normaal uitbetaald aan de moeder, maar als je een aanvraag doet bij het kinderbijslagfonds kan dit eventueel ook uitbetaald worden aan de vader.
http://vlaanderen.famifed.be/nl/gezinnen/kinderbijslagen-en-toeslagen/toeslag-voor-eenoudergezinne